Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní a bezpečnostní řád

17. 11. 2009

Provozní a bezpečnostní řád sportovního areálu Jachetního klubu Olomouc a vodní cesty Chomoutov

 

1. Sportovní areál a jeho užívání

1.1 Sportovní areál JK Olomouc a vodní cesta Chomoutov slouží k provozování jachtingu a dalších sportovních, tělovýchovných a společenských aktivit členů JKOL.

1.2 Všichni řádní členové i hosté mohou areál a vodní cestu užívat pouze v souladu s jejich určením, těmito pravidly a dalšími pravidly uveřejněnými na vývěsce.

1.2.1 Kontrolu užívání provádějí správce majetku, v jeho zastoupení správce areálu, dále předseda a členové výkonného výboru, při organizovaném tréningu určený trenér a při závodech ředitel závodu.

1.2.2 Všichni členové i hosté dbají pokynů vyjmenovaných osob.

1.3 Do areálu mají volný přístup pouze řádní členové JKOL.

1.3.1 Členové z řad dětí a mládeže do 18 let mají do areálu přístup pouze v doprovodu dospělého člena JKOL, který za ně převzal odpovědnost.

1.3.2 Hosté mají do areálu přístup rovněž v doprovodu dospělého člena JKOL, který za ně převzal odpovědnost.

1.3.3 V době konání závodů má do areálu volný přístup také veřejnost.

1.4 Volný vstup členů JKOL do loděnic je pouze v průběhu sportovní sezóny (21.3. až 28.10.). Mimo tuto dobu zajišťuje vstup do loděnic správce areálu.

1.5 Každý dospělý člen JKOL, který má uhrazené všechny poplatky a plní členské povinnosti, obdrží od správce majetku klíč k individuálnímu vstupu do vyhrazených objektů.

1.5.1 Noví členové a mládež nad 18 let obdrží klíče po čekací lhůtě stanovené individuálně výborem JKOL.

1.6 Při odchodu z areálu jako poslední překontroluje člen uzavření a uzamknutí všech vrat, oken a dveří, uzavření vody, vypnutí světel a topení, uložení klíčů a loděnici uzamkne.

1.7 Vstup do úložných prostor loděnic mají pouze členové JKOL, kteří zde mají vyhrazené místo pro plavidlo, jeho součásti, skříňku nebo vlečný vozík.

1.7.1 Úložné místo přiděluje správce majetku po zaplacení ročních poplatků.

1.7.2 Každé plavidlo musí být označeno svým jménem a adresou vlastníka, součásti číslem plavidla, skříňka a vlečný vozík jmenovkou.

1.7.3 Měnit úložné místo a přivážet další plavidla a materiál bez vědomí správce majetku není dovoleno.

1.7.4 Rovněž se nedovoluje brát cizí plavidla nebo součásti bez svolení jejich vlastníka.

1.8 Sociální zařízení v přízemí loděnice mohou používat všichni řádní návštěvníci areálu s podmínkou udržování čistoty.

1.8.1 Voda je u všech výustí pouze užitková – pitnou vodu a občerstvení zajišťuje správce areálu.

1.9 Klubové místnosti v 1.poschodí jsou přístupné členům a jejich hostům při závodech, trénincích, školeních a společenských akcích.

1.9.1 Klubové místnosti otvírá a zavírá správce majetku, správce areálu nebo pověřený člen výkonného výboru JKOL.

1.9.2 Soukromé užití klubovny a dalších prostor povoluje pouze výkonný výbor, který sjedná podmínky pobytu a předání a převzetí místnosti a zařízení.

 

2. Sportovní činnost a rekreace

2.1 Vjezd motorových i nemotorových vozidel členů a hostů se umožňuje za podmínky jejich zaparkování na vyhrazeném místě a uzavření vstupní brány.

2.2 Slunění a odpočívání se doporučuje na travnatých plochách mimo přístupy od loděnic k vodě.

2.3 Koupání je umožněno v prostoru před loděnicemi mimo přistávací můstky do vzdálenosti 50m od břehu za podmínek:

· – každý člen i host se koupe na vlastní zodpovědnost,

· –za žáky a dorostence zodpovídá dospělý člen, který je přivedl.

2.3.1 Při koupání není zejména dovoleno:

· – skákat z můstků a plavidel do vody,

· – pohybovat se v místech přistávání a manévrování plavidel,

· – rušit ptactvo nadměrným hlukem,

2.4 Sportovní areál a vodní cesta se nacházejí v přírodní rezervaci, z toho důvodu není dovoleno:

· – narušovat přirozený vývoj rostlinných a živočišných společenstev,

· – vstupovat do rezervace na východní břehu jezera v době 15.3. do 30.6.

· – vjíždět s plavidly do pásma 30m od východního břehu,

· – přistávat u ostrovů a vstupovat na ně,

· – používat nebo vytvářet hlasité zvukové zdroje,

· – vyplouvat na motorových člunech kromě nezbytné záchranné služby při závodech a organizovaných trénincích,

·  znečišťovat vodní plochu a sportovní areál,

· – stanovat, tábořit, zřizovat otevřený oheň v areálu i mimo něj.

·  – Zřizovat v areálu skládky odpadků (odpady i odpadky odstraní ten, kdo je vytvořil)

 

 

 

2.5 Užívání vodní cesty při společné nebo individuální sportovní činnosti se řídí ustanoveními Zákona o vnitrozemské plavbě a Řádu plavební bezpečnosti a následných prováděcích vyhlášek.

2.5.1 Při jachetních závodech nebo organizovaném společném tréningu se řídí činnost závodníků Mezinárodními závodními pravidly jachtingu, všeobecnými plachetními směrnicemi a plachetními směrnicemi JKOL.

2.5.2 Za znalost a dodržování výše uvedených zákonů a pravidel odpovídá každý vůdce malého plavidla.

2.5.3 Plán společné činnosti při závodech a trénincích včetně zodpovědných osob ředitelů závodů a trenérů stanovuje na každou sezónu výkonný výbor JKOL.

2.5.4 Individuální vyplutí na vodní plochu je dovoleno pouze dospělým členům JKOL, vždy podle povětrnostních podmínek, individuálních schopností a na plnou osobní zodpovědnost.

2.5.5 Při rychlosti větru nad 45km/h (12,5m/s) a při příchodu bouřky je vyplouvat zakázáno.

2.5.6 Za individuální vyplutí žáků a dorostenců, členů JKOL odpovídají jejich rodiče nebo trenér, který je převzal k výcviku.

2.5.7 Nečlenové JKOL smějí vyplouvat pouze za mírných povětrnostních podmínek v doprovodu zkušeného člena JKOL jako vůdce plavidla a při dodržení podmínek bodu 2.5 (15 let věku, znalost techniky řízení plavidla a plavebních předpisů).

 

3. Bezpečnostní pravidla

3.1 Každý dospělý člen JKOL a z jeho odpovědnosti také jeho host jsou povinni:

· – chovat se v areálu i na vodní cestě tak, aby nezpůsobili úraz sobě nebo další osobě a majetkovou škodu sobě, další osobě a JKOL,

· – upozornit neprodleně na nebezpečné závady ohrožující zdraví nebo majetek, označit je a organizovat jejich odstranění,

· – při bezprostředním ohrožení zdraví osob nebo majetku poskytnout přiměrěnou pomoc, přivolat další pomoc a organizovat záchranu,

· – při závažném úrazu (pracovní neschopnost) zajistit sepsání protokolu podepsaného dvěma svědky a skutečnost oznámit předsedovi výkonného výboru,

· – při závažné plavební nehodě (smrtelný, těžký nebo hromadný úraz, škoda na majetku vyšší než 20 000 Kč) navíc neprodleně oznámit skutečnost Policii ČR a Státní plavební správě Přerov.

3.2 Před vyplutím na vodní plochu musí člen JKOL zejména:

·  být tělesně a duševně způsobilý a ovládat základy techniky řízení plavidla,

· ­– překontrolovat technický stav plavidla, zejména vodotěsnost trupu a vztlakových komor,

·  opatřit malé plavidlo pádlem, výlevkou, záchrannými prostředky a tažným lanem,

·  splnit podmínky evidence plavidla a jeho označení,

·  ovládat plavání v oděvu bez záchranné vesty (žáci 25m, ostatní 50m),

·  žáci a dorostenci musí obléct záchrannou vestu už před vstupem na plavidlo.

 

4. Záchranné a hasící prostředky

4.1 Na vyhrazeném místě v loděnici jsou uloženy tyto záchranné prostředky: veslice na podvozku, dvě pádla, záchranný kruh a lano, kotva, vyvazovací lano a bidlo.

4.1.1 Lékárnička je uložena na příslušném místě na sociálním zařízení.

4.2 Hasící prostředky jsou uloženy na označených místech při vchodu do každé budovy.

4.3 Za uložení záchranných prostředků, hasících prostředků a lékárničky odpovídá správce majetku. Svévolná manipulace s nimi je zakázána.

4.4 Nejbližší veřejná telefonní stanice se nachází v Chomoutově u bývalé školy. Telefonní čísla tísňového volání: PČR 158, Zdravotní záchranná služba 155, Veřejný hasičský sbor 150, Jednotné evropské číslo tísňového volání 112, Státní plavební správa Přerov 606/690013 nebo 581250911.

 

5.Závěrečná ustanovení

5.1 Toto znění Provozního a bezpečnostního řádu sportovního areálu JKOL a vodní cesty Chomoutov je opravenou verzí řádu, schváleného valnou hromadou členů dne 15.5.1993.

5.2 Tento provozní a bezpečnostní řád jsou povinni dodržovat všichni členové JKOL a z jejich odpovědnosti i jejich hosté.

5.3 Závažné porušení tohoto řádu zejména v oblastech bezpečnosti osob a majetku může poskytovat důvod k návrhu na vyloučení z JKOL.

5.4 Po jednom výtisku tohoto Řádu obdrží všichni členové JKOL.

5.5 Za seznámení všech členů s tímto řádem odpovídá jednatel výkonného výboru JKOL.

5.6 V Olomouci dne 1.7.2003, schváleno valnou hromadou JKOL dne 8.4.2006.

 

Mgr. Stanislav Červenka, předseda, Ing.Mojmír Skoupil, jednatel