Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy JKOL, z. s. od 2016

17. 11. 2009

 

Stanovy Jachetního klubu Olomouc, z. s.

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Jachetní klub Olomouc, z. s. (dále JKOL), je dobrovolným sportovním klubem, sdružujícím fyzické osoby k provozování sportovního jachtingu a dalších doplňujících sportovních a společenských aktivit.

2. Jachetní klub Olomouc, z. s. je samostatnou nezávislou sportovní organizací s právní osobností (subjektivitou), která přebírá ve všech ohledech nástupnictví po svých předchůdcích:

            2.1. TJ Pozemní stavby Olomouc, oddíl jachtingu z let 1966–1993,

            2.2. Jachetní klub Olomouc, o. s. z let 1994–2016.

3. Individuální členství členů Jachetního klubu Olomouc, o. s. pokračuje v Jachetním klubu Olomouc, z. s.

4. Sídlem Jachetního klubu Olomouc, z. s. je jeho loděnice: Písečná 340, 78335 Olomouc–Chomoutov. Korespondenční adresou je adresa předsedy výkonného výboru JKOL, uvedená na webových stránkách JKOL.

5. Jachetnímu klubu Olomouc, z. s. bylo přiděleno IČ: 49593005.

6. Jachetní klub Olomouc, z. s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 2520.

7. Styk s Jachetním klubem Olomouc, z. s. zajišťuje jeho předseda a další členové výkonného výboru v rámci svých funkcí.

 

II.

Účel Jachetního klubu Olomouc, z. s.

 

V rámci svého účelu Jachetní klub Olomouc, z. s. zejména:

1. Organizuje a podporuje sportovní činnost svých členů v oblasti jachtingu a v dalších doplňujících sportovních a společenských aktivitách a vytváří pro ni potřebné materiální, provozně technické a společenské podmínky.

2. Buduje, provozuje a udržuje zařízení, potřebná ke své činnosti, která vlastní a dbá o jejich účelné a hospodárné využití. Vytváří k tomu potřebnou organizační a ekonomickou základnu, popřípadě také vedlejší hospodářkou činností.

3. Spravuje vlastní majetek a práva.

4. Vede své členy i další účastníky sportovních a jiných akcí k dodržování základních sportovních i občanských pravidel a demokratických i etických principů.

5. Vychovává a školí své členy k odbornému zvládnutí sportovního jachtingu a seznamuje je se závodními a bezpečnostními pravidly.

6. Hájí opravněné zájmy JKOL a jedná přitom se správními orgány i s dalšími organizacemi a jednotlivci z oblasti vodní plochy Olomouc – Chomoutov i mimo ni.

7. Informuje členstvo o činnosti vlastního klubu i dalších organizací jachtingu v celostátním i mezinárodním měřítku.

8. Spolupracuje se sportovními svazy a organizacemi vyšší organizační úrovně.

 

III.

Orgány Jachetního klubu Olomouc, z. s.

 

Základními orgány JKOL jsou:

1. valná hromada jako orgán nejvyšší,

2. výkonný výbor jako orgán výkonný,

3. předseda výkonného výboru jako orgán statutární,

4. kontrolní a rozhodčí komise jako orgán kontrolní a rozhodčí.

 

 

 

1. Valná hromada

1.1. Nejvyšším orgánem JKOL je valná hromada všech jeho registrovaných řádných členů starších 18 let.

1.2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou za rok, zpravidla před začátkem sezóny a to pozvánkou, vyvěšenou nejméně 21 dní předem na webových stránkách JKOL. Pozvánka obsahuje místo a čas zasedání a program valné hromady.

1.3 Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců od doručení písemného podnětu s podpisy dvou třetin všech registrovaných řádných členů JKOL. Na požádání předsedy kontrolní a rozhodčí komise svolá výkonný výbor valnou hromadu v nejbližším termínu.

1.4. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

1.5. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

1.5.1. rozhodnutí o zrušení JKOL s likvidací nebo o jeho přeměně v případě fúze či rozdělení, v případě likvidace rozhoduje valná hromada o majetkovém vypořádání,

1.5.2. rozhodnutí o změně stanov a změně názvu JKOL,

1.5.3. rozhodnutí o dispozicích s nemovitým i movitým majetkem JKOL,

1.5.4. schvaluje organizační řád, bezpečnostní a provozní řád a další předpisy, které upravují vnitřní a vnější vztahy JKOL,

1.5.5. stanoví účel a hlavní směry činnosti JKOL,

1.5.6. schvaluje jednací řád valné hromady a její volební řád,

1.5.7. volí jmenovitě předsedu výkonného výboru a předsedu kontrolní a rozhodčí komise a ostatní členy obou orgánů bez určení jejich funkce,

1.5.8. projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a stavu majetku za uplynulé období, zprávu kontrolní a rozhodčí komise a závěrečné usnesení valné hromady JKOL,

1.5.9. schvaluje výši členských příspěvků a dalších plateb,

1.5.10. rozhoduje s definitivní platností o vyloučení členů z JKOL,

1.5.11. rozhoduje s konečnou platností o stížnostech členů,

1.5.12. rozhoduje o všech dalších věcech, které si vyhradí.

1.6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech registrovaných řádných členů nad 18 let věku s  hlasovacím právem. V případě, že půl hodiny po stanoveném začátku valné hromady není přítomná nadpoloviční většina účastníků s  hlasovacím právem, je valná hromada usnášeníschopná i v počtu přítomných.

1.7. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.

1.8. K platnosti usnesení o změně stanov JKOL, přeměně nebo zrušení JKOL je potřeba souhlasu 3/5 většiny přítomných řádných členů.

1.9. O záležitosti, která nebyla uvedena na pozvánce v programu  jednání valné hromady lze jednat pouze s dodatečným souhlasem 3/5 většiny přítomných řádných členů. Změny stanov, majetkové dispozice, rozhodnutí o zrušení nebo přeměna JKOL mohou být projednány jen pokud byly uvedeny v programu na pozvánce k jednání valné hromady.

1.10. Zasedání valné hromady řídí předseda JKOL nebo pověřený člen výkonného výboru. Průběh zasedání valné hromady upravuje její jednací řád a průběh volební valné hromady určuje její volební řád.

1.11. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy a kde se konalo, kdo mu předsedal, jaké další orgány byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Na požádání předsedy výkonného výboru JKOL je oprávněn nahlížet do zápisu z valné hromady každý řádný člen JKOL.

 

2. Výkonný výbor

2.1. Výkonný výbor zajišťuje a organizuje veškerou činnost JKOL mezi zasedáními valné hromady a řídí se přitom částí II, čl. 1.–8. těchto stanov.

2.2. Výkonný výbor je volen na pětileté období valnou hromadou. Má lichý počet členů, nejméně předsedu, jednatele, hospodáře, správce majetku a sportovního referenta a podle potřeby další členy s ohledem na četnost členstva a organizační náročnost činnosti klubu.

2.3. Výkonný výbor činí o závažných otázkách usnesení, k jehož schválení je potřebná přítomnost nadpoloviční většiny členů výkonného výboru a souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

2.4. Výkonný výbor zejména:

2.4.1. realizuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady,

2.4.2. schvaluje a vydává vnitřní organizační předpisy JKOL, pokud není jejich vydání výlučně svěřeno do kompetence valné hromady,

2.4.3. rozhoduje ve všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny výlučné pravomoci valné hromady,

2.4.4. zodpovídá za řádné hospodaření JKOL, hospodárné využívání a údržbu jeho majetku včetně nutných dispozic s movitým majetkem,

2.4.5. připravuje pro valnou hromadu zprávy o činnosti, hospodaření a stavu majetku a další podklady pro její výhradní rozhodnutí, zejména podle části III, článek 1.1.–1.5. těchto stanov,

2.4.6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a sportovních svazů,

2.4.7. stanovuje podmínky pro přijetí nových členů vzhledem k limitovamým možnostem provozování jachtingu na vodní ploše chomoutovského jezera, kapacitě loděnic a organizačním možnostem JKOL,

2.4.8. vede evidenci členů a vydává členské průkazy,

2.4.9. rozhoduje o vyškrtnutí člena v souladu s částí IV, článek 3.1 těchto stanov,

2.4.10. vede písemný protokol o svém jednání.

 

3. Předseda výkonného výboru

3.1. Předseda výkonného výboru je statutárním orgánem JKOL. Jedná jménem JKOL v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem JKOL v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen uhradit JKOL vzniklou škodu, kterou tímto jednáním způsobil.

3.2. Předseda podepisuje jménem JKOL tím způsobem, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Jachetní klub Olomouc, z. s. připojí svůj podpis.

3.3. Předseda odpovídá za aktualizaci informací o JKOL na jeho webových stránkách, stránkách Českého svazu jachtingu a České únie sportu.

3.4. Funkční období předsedy výkonného výboru JKOL je pětileté.

 

4. Kontrolní a rozhodčí komise

4.1. Kontrolní a rozhodčí komise dohlíží na správné vedení, správu a vykonávání všech záležitostí JKOL v souladu s právními předpisy, stanovami a dalšími vnitřními předpisy JKOL.

4.2. Kontrolní a rozhodčí komise má předsedu a dva členy, které volí valná hromada JKOL jmenovitě na pětileté funkční období. Členství v této komisi není slučitelné s výkonem statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

4.3. Předseda kontrolní a rozhodčí komise jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům JKOL i k členům JKOL. Jeho kontakt je uveden na webových stránkách JKOL.

4.4. Kontrolní a rozhodčí komise zejména:

4.4.1. provádí kontrolu hospodaření a ostatní činnosti výkonného výboru na základě vlastního plánu, podnětu orgánů nebo členů JKOL, a žádá odstranění zjištěných nedostatků,

4.4.2. kontroluje nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů a má přístup do všech schůzí výkonného výboru, jehož členové jsou povinni napomáhat činnosti kontrolní a rozhodčí komise,

4.4.3. vyřizuje stížnosti členů na rozhodnutí výkonného výboru JKOL včetně vyloučení a zrušení členství v JKOL,

4.4.4. připravuje zprávu o své činnosti a předkládá ji valné hromadě, která ji schvaluje,

4.4.5. při zjištění závažných nedostatků v hospodaření a v činnosti výkonného výboru (např. závažné porušení stanov, velká majetková nebo morální újma klubu) požádá předseda kontrolní a rozhodčí komise bez odkladu výkonný výbor o okamžité svolání mimořádné valné hromady,

4.4.6. vede písemný protokol o svém jednání.

 

 

IV.

Zásady členství

1. Druhy členství

1.1. Členství v JKOL je různého druhu podle rozdílných členských práv a povinností.

1.2. Členství rozlišujeme na:

1.2.1. řádné,

1.2.2. přidružené,

1.2.3. čestné.

1.3. Podmínky vzniku členství:

1.3.1. úspěšné absolvování pohovoru ve výkonném výboru o členství v klubu,

1.3.2. podání přihlášky a přijetí písemného závazku dodržování stanov a dalších organizačních předpisů a zásad JKOL,

1.3.3. zaplacení vstupního vkladu, členských příspěvků a dalších poplatků.

1.4. O přijetí za člena kteréhokoliv druhu členství rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky. Výkonný výbor stanoví pro každý druh členství obsah přihlášky a způsob vyřízení.

1.5. Řádným členem JKOL se může stát fyzická osoba, která projeví vážný zájem o činnost klubu, má k této činnosti předpoklady například vlastnictvím příslušného plavidla, ztotožňuje se s účelem a hlavní činností JKOL a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostaními členy JKOL.

1.6. Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která nemůže či nechce se stát z jakéhokoliv důvodu řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti JKOL a přispívat k naplnění jeho účelu.

1.7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě významně podílela na činnosti JKOL nebo dosáhla vyjímečných sportovních úspěchů v soutěžním jachtingu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada za předchozího souhlasu osoby, které má být uděleno.

1.8. Další podmínky členství v JKOL stanoví zvláštní předpisy, schválené valnou hromadou.

1.9. JKOL vede seznam svých členů všech druhů členství. Výkonný výbor zodpovídá za řádné vedení seznamu členů a provádí zápisy a výmazy členství bez odkladu jakmile se o změnách dozví. Seznam je veden v elektronické podobě. Rozsah evidovaných údajů o členech stanoví vnitřním předpisem výkonný výbor.

1.10. Každý člen JKOL souhlasí s tím, aby údaje o něm mohly být v nezbytném rozsahu zpřístupněny zastřešující sportovní organizaci a orgánům státní správy a uzemní samosprávy v souvislosti s poskytnutím dotací a jiných příspěvků ze státního či veřejného rozpočtu.

1.11. Každý člen JKOL a to i bývalý může obdržet na svůj náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů s údaji o své osobě či potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

2. Členská práva a povinnosti

2.1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství v JKOL.

2.2. Členská práva, která přísluší osobám všech druhů členství:

2.2.1. účastnit se sportovní a společenské činnosti JKOL a užívat ve stanoveném rozsahu příslušná zařízení JKOL,

2.2.2. být informován o činnosti JKOL prostřednictvím jeho webových stránek,

2.2.3. účastnit se školení a seminářů za předpokladu, že není vázáno jen určitý druh členství,

2.2.4. vyjadřovat své názory a předkládat podněty k činnosti JKOL,

2.2.5. v případě, že se jedná o činnost či chování daného člena účastnit se jednání orgánů JKOL,

2.2.6. změnit druh svého členství pokud jsou splněny podmínky dle těchto stanov část IV, odstavce 1.3., 1.4. a 1.8.,

2.2.7. ukončit kdykoliv své členství v JKOL.

2.3. Členská práva příslušející jen řádným členům:

2.3.1. podílet se na řízení JKOL,

2.3.2. účastnit se valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutích po dovršení 18 let věku,

2.3.3. volit a být volen do všech orgánů JKOL po dovršení 18 let věku.

2.4. Členské povinnosti příslušné všem druhům členství:

2.4.1. podílet se podle svých možností a schopností na plnění účelu a hlavní činnosti JKOL,

2.4.2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy JKOL a základní normy sportovního a společenského chování,

2.4.3. dodržovat usnesení a ostatní rozhodnutí orgánů JKOL,

2.4.4. dodržovat provozní a bezpečnostní předpisy v areálu loděnice i na vodní ploše,

2.4.5. šetřit, chránit a zvelebovat majetek JKOL, který slouží k zajištění jeho činnosti a usilovat o dobré jméno JKOL.

2.4.6. uhradit řádně a včas podle druhu členství v JKOL příslušné členské příspěvky a všechny další platby určené rozhodnutím valné hromady JKOL,

2.5. Členské povinnosti příslušné řádným členům:

2.5.1. řádně plnit všechny úkoly, jimiž byl pověřen a povinnosti funkce do níž byl zvolen,

2.5.2. zúčastňovat se sportovních akcí JKOL.

 

3. Zánik členství v JKOL.

3.1. Členství zaniká:

3.1.1. vystoupením člena na základě písemného sdělení výkonnému výboru JKOL,

3.1.2. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

3.1.3. zánikem JKOL bez právního nástupce,

3.1.4. vyškrtnutím člena na základě usnesení výkonného výboru JKOL pro neuhrazení stanovených členských poplatků ani po stanovené měsíční lhůtě po doručení upomínky,

3.1.5. vyloučením z důvodu závažného či opakovaného porušení stanov, jiných vnitřních předpisů, usnesení valné hromady a řídících orgánů JKOL nebo jiných členských povinností.

3.2. O zániku členství vyloučením z výše uvedených důvodů rozhoduje výkonný výbor JKOL, který usnesení o vyloučení zasílá v písemné podobě vyloučenému členovi na adresu udanou členem do seznamu členů nebo na elektronickou adresu, kterou poskytl JKOL.

3.3. Člen může do čtrnácti dnů po obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání předsedovi kontrolní a rozhodčí komise JKOL, která sdělí odpůrci do jednoho měsíce své rozhodnutí, nebo rozhodne předložit návrh k  rozhodnutí valné hromadě JKOL, která rozhodnutí o vyloučení definitivně potvrdí nebo zruší.

 

V.

Majetek a hospodaření

 

1. Zdrojem majetku JKOL jsou zejména:

1.1. členské příspěvky a platby,

1.2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti k podpoře činnosti hlavní,

1.3. příjmy dosahované v souvislosti s provozováním sportovního zařízení a společenské činnosti,

1.4 příspěvky a dotace od zastřešujících sportovních organizací či sportovních svazů,

1.5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů nebo grantů,

1.6. dary od fyzických nebo právnických osob.

 

2. Majetek Jachetního klubu Olomouc, z. s. je ve vlastnictví klubu jako celku.

2.1. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, a všech dispozic s ním rozhoduje výkonný výbor.

2.3. O veškerých dispozicích s majetkem nemovitým rozhoduje valná hromada členů JKOL.

2.4. Bližší zásady hospodaření s majetkem JKOL upravuje vnitřní předpis, který schvaluje valná hromada a který také vymezuje podmínky a zásady případného provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

3. V případě zrušení JKOL bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku.

3.1. Likvidátora volí valná hromada.

3.2 Jestliže JKOL obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele účelově vázaného plnění.

3.3. Likvidační zůstatek po provedení likvidace nabídne valná hromada přednostně právnické osobě s účelem a statusem obdobným jako JKOL.

 

                                                           VI.

                                               Závěrečná ustanovení

 

1. Jachetní klub Olomouc, z. s. je členem Českého svazu jachtingu, Krajského svazu jachtingu Olomouckého kraje a Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc.

2. Všechny dosud vydané vnitřní předpisy a usnesení valných hromad JKOL zůstávají nadále v platnosti.

3. Valná hromada JKOL zmocňuje výkonný výbor k odstranění všech formálních vad stanov, aby na základě výzvy rejstříkového soudu bylo dosaženo souladu s platnou právní úpravou. Tyto změny nesmějí měnit věcný charakter stanov.

4. Tyto opravené stanovy byly schváleny mimořádnou valnou hromadou řádných členů Jachetního klubu Olomouc, z. s., konanou dne xx. října 2016  v Olomouci.